Hae mukaan Esimiesareenan

koulutuksiin


Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto      » Hae 27.11. aloitukseen »
Tutkinnon perusteet
Tarkoitettu teollisuuden työnjohtajille, jotka johtavat teollisuuden työprosesseja. He suunnittelevat ja ohjaavat työskentelyä ja perehdyttävät henkilöitä. He kehittävät toimintaa. Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja voi paneutua omien vastuualueidensa mukaisesti projektitoimintaan, menetelmäkehitykseen, tuotannonohjaukseen, kunnossapitotöiden ohjaukseen ja/tai teollisuuden asiakaslähtöiseen liiketoimintaan. Kielitaitovaatimusta ei ole. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat erikoisammattitutkinnon vaatimuksia.

Tekniikan erikoisammattitutkinto    » Hae 27.11. aloitukseen TAI » Hae 27.11. alkavaan sote-ryhmään » Tutkinnon perusteet  » eArviointimateriaali
Tekniikan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on käytännön kokemusta työnjohtamisesta tai sitä tukevista asiantuntijatehtävistä, tai henkilöille, jotka ovat siirtymässä työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin omassa organisaatiossaan. Tutkinnon suorittajilla on toimialansa vahva ammatillinen osaaminen ja hyvä organisaation toiminnan tuntemus. He johtavat ja kehittävät toimintaa vastuualueellaan. Vastuualue voi muodostua mm. esimiestehtävästä, tuotannosta, tuotannonkehityksestä, asiakaspalvelusta, tuotekehityksestä, projektinjohtamisesta, laadunhallinnasta, henkilöstöhallinnosta tai ammatinharjoittajana toimimisesta (yrittäjä). Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja voi paneutua omien vastuualueidensa mukaisesti prosessi- tai henkilöstöjohtamiseen tai asiakaspalvelun johtamiseen tai ammattinharjoittajana toimimiseen Kielitaitovaatimusta ei ole. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat erikoisammattitutkinnon vaatimuksia.

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto (työnjohtaja) 1.1.2019 alkaen  » Hae 14.1. aloitukseen» Tutkinnon perusteet

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat teollisuus- ja tuotantoalojen työjohto- tai esimiestehtävissä ja haluavat kehittää osaamistaan. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa vastuualueensa henkilöstöä, johtaa vastuualueensa tuotantotyötä, toimia organisaation turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti sekä kehittää esimiestaitojaan. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä tuotannon johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, tuotannon kunnossapitotyön johtamiseen, projektinhallintaan tuotannollisessa ympäristössä tai tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto  » Hae 27.11. aloitukseen   » Hae 14.1. aloitukseen  TAI  » Hae 27.11. alkavaan sote-ryhmään   » Hae 14.1. alkavaan sote-ryhmään    »
Tutkinnon perusteet

Tarkoitettu henkilöille, jotka sekä johtavat työryhmää että toimivat sen jäsenenä päivittäisissä työtehtävissä. He suunnittelevat ja ohjaavat ryhmän toimintaa ja seuraavat ja arvioivat ryhmän tuloksia sekä raportoivat ja viestivät niistä. He myös perehdyttävät ryhmänsä jäseniä. Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja voi paneutua omien vastuualueidensa mukaisesti asiakassuhteiden hoitoon, toiminnan kannattavuuteen, henkilöstötyöhön tai kehittämiseen. Kielitaitovaatimusta ei ole. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat ammattitutkinnon vaatimuksia.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto     » Hae 27.11. aloitukseen  TAI  » Hae 27.11. alkavaan sote-ryhmään  » Tutkinnon perusteet
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten omistajayrittäjille tai palkatuille johtajille, jotka johtavat kokonaisvaltaisesti ja itsenäisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryhtiötä. Tutkinnon suorittaja vastaa yrityksen toiminnasta ja vaikuttaa omilla päätöksillään koko yrityksen kehittymiseen. Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja voi paneutua omien vastuualueidensa mukaisesti asiakkuuksien, osaamisen, talouden, tuotannon tai kansainvälistymisen johtamiseen ja kehittämiseen. Tutkintoa suoritettaessa yksikölle tehdään 3-5 vuoden päähän ulottuvat suunnitelmat. Kielitaitovaatimusta ei ole. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat erikoisammattitutkinnon vaatimuksia.

Johtamisen erikoisammattitutkinto     » Hae 27.11. aloitukseen TAI  » Hae 27.11. alkavaan sote-ryhmään  » Tutkinnon perusteet  » eArviointimateriaali
Tutkinnon suorittajilla on vahva käytännön kokemus johtamisesta yksityisellä tai julkisella sektorilla. He vastaavat yksikkönsä tai oman vastuualueensa toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Tutkinnon suorittajat vievät valittua strategiaa käytäntöön sekä välittävät organisaation ylimmälle johdolle tietoa strategian toteutumisesta. Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja voi paneutua omien vastuualueidensa mukaisesti henkilöstö, asiakkuuksien, tuotannon tai verkostojen johtamiseen. Viestintätaito osoitetaan äidinkielellä ja yhdellä vieraalla kielellä ja lisäksi edellytetään, että tutkinnon suorittaja pystyy toimimaan toisella kotimaisella kielellä esitettyjen viestien pohjalta. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat erikoisammattitutkinnon vaatimuksia.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala 1.1.2019 alkaen     » Hae 14.1. aloitukseen    » Hae 14.1. alkavaan sote-ryhmään    » Tutkinnon perusteet

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut osaa johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa. Hän osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana tai yrityksen omistajana. Hän osaa johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta. Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto     » Hae 27.11. aloitukseen     » Tutkinnon perusteet
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat vähittäiskaupassaoman yksikkönsä tai osastonsa esimiehenä. Tutkinnon suorittaja vastaa yksikkönsä toiminnasta ja taloudellisesta kannattavuudesta sekä osallistuu liiketoiminnan suunnitteluun yhdessä esimiehensä kanssa vuorovaikutuksessa oman henkilöstön kanssa. Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja voi paneutua omien vastuualueidensa mukaisesti kehittämisprojektiin tai liittää tutkintoonsa osan yrittäjän ammattitutkinnosta tai varastoalan erikoisammattitutkinnosta. Viestintätaito osoitetaan äidinkielen lisäksi yhdellä vieraalla kielellä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat erikoisammattitutkinnon vaatimuksia. 

Elintarvikealan erikoisammattitutkinto  » Hae 27.11. aloitukseen    » Hae 14.1. aloitukseen
»
Tutkinnon perusteet    
Henkilö, jolla on vahva elintarvikealan perusosaaminen tai joka on toiminut elintarvikeyrittäjänä voi laajentaa osaamistaan suorittamalla elintarviketekniikan erikoisammattitutkinnon. Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö voi työskennellä elintarvikealalla työnjohto-, esimies- tai asiantuntijatehtävissä, kuten myynti-, markkinointi-, tuotekehitys- tai tehdaspalvelutehtävissä. Hän voi toimia myös alan itsenäisenä yrittäjänä. Hän tuntee käytännössä oman yksikkönsä tai yrityksensä nykytilan ja strategiset tavoitteet. Kielitaito osoitetaan äidinkielen lisäksi englannin kielessä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat erikoisammattitutkinnon vaatimuksia.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto     » Hae 27.11. aloitukseen     » Hae 14.1. aloitukseen  » Tutkinnon perusteet    » eArviointimateriaali
1.1.2019 alkaen Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto » Tutkinnon perusteet
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joka toimivat erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä, tai yksikön päällikkönä. Tutkinnon suorittamispaikoiksi soveltuvia organisaatioita ovat erilaiset majoitus- ja ravitsemisliikkeet, kuten hotellit, ravintolat, julkiset ravitsemispalvelut, kahvilat, pikaruokaravintolat, liikenneasemien ravintolat sekä matkustajalaivojen ravintolat ja rahtilaivat. Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja voi paneutua omien vastuualueidensa mukaisesti työpaikkaohjaajan tehtäviin, kehittämisprojektiin, monimuotoisen työyhteisön johtamiseen tai hän voi liittää osaksi tutkintoaan osan yrittäjän ammattitutkinnosta tai muusta erikoisammattitutkinnosta. Kielitaitovaatimuksena on toinen kotimainen ja yksi vieras kieli. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat erikoisammattitutkinnon vaatimuksia. 
 
Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto     » Hae 27.11. aloitukseen     » Tutkinnon perusteet    
Tutkinnon suorittajilla on käytännön kokemusta toimimisesta kuljetusalan yrityksissä esimiesasemassa. He vastaavat oman vastuualueensa toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Tutkinnon suorittajat osoittavat yrityksen liiketoimintojen ja muiden osatoimintojen tuntemusta, näiden osien yhdistämiskykyä ja koordinointia yrityksen ulkopuolelle sekä kuljetusalan tuntemusta. Valinnaisessa osassa tutkinnon suorittaja voi paneutua omien vastuualueidensa mukaisesti joko henkilöliikenteen tai tavaraliikenteen suunnitteluun. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos työtehtävät vastaavat erikoisammattitutkinnon vaatimuksia.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto     » Hae 27.11. aloitukseen   » Hae 14.1. aloitukseen    » Tutkinnon perusteet    
Puhtaus-, kiinteistö- ja kotityöpalvelualan esimiehille sekä yrittäjille kuten palveluesimiehille, palvelupäälliköille, kiinteistöpäälliköille ja muille alan esimiestehtävissä toimiville.


Lisätietoja:
Anitta Purhonen p. 040 868 0829 (Johtamisen erikoisammattitutkinto, Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, Tekniikan erikoisammattitutkinto, Lähiesimiehen ammattitutkinto, Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto)
Päivi Katajamäki
p. 040 868 0192 (Johtamisen erikoisammattitutkinto, Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto, Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto)
Marja-Liisa Vettenranta p. 040 582 3962 (Tekniikan erikoisammattitutkinto, Lähiesimiehen ammattitutkinto, Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto, Johtamisen erikoisammattitutkinto)
Jari-Markus Peltokoski p. 040 830 0422  (Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto)
Riitta Vuorijärvi p. 040 868 0794 (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto)

Sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@sedu.fi

sedu_esimies_areena_remarketing_banner_160x600_2017.png